logo

0359 178791

contact@scoala-bonitas-iskola.ro

CSEI Bonitas

Republicii 33, Nagyvárad

08:00 - 16:00

Hétfő - Péntek

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Oktatási szintek

Óvoda

8.00-8.30 – A gyermekek érkezése, reggeli találkozó
8.30-9.30 – Szabadon választott tevékenységek
– Reggeli
9.30-11.00 – Tapasztalati területek szerinti tevékenységek
11.00-12.00 – Szabadon választott tevékenységek
12.00-12.30 – Ebéd
12.30-15.00 – Déli pihenő
15.00-16.00 – Szabadon választott tevékenységek
– Hazamenetel

A délelőttök folyamán a gyermekek, diagnózistól függően terápiákban, egyénre szabottan kiegészitő tevékenységekben részesülnek. Az óvónők munkáját egy pszihopedagógus és egy kinetoterapeuta (gyógytornász ) segíti

Általános oktatás I-IV

Az iskola  alsó tagozatán azaz a 0-IV  osztályokban az a célunk , hogy a gyerekeket képességeiknek megfelelően fejlesszük. Az alapfokú nevelés-oktatás e szakaszában a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt, miközben tág teret adunk az életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és mozgásnak, mindezzel felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt.

Két tanító irányításával, délelőtti és délutáni váltásban történik a tanitás.A délelőtti foglalkozások általában 8 és 11-12 óra között zajlanak, 3-4 tanórával. A tanórák többek között: Magyar nyelv, Román nyelv, Matematika, Környezetismeret, Emberi test ismerete, Erkölcsi nevelés, Vallás, Rajz, Ének, Testnevelés, Kézügyesség fejlesztés és a választható tantárgy, amit az osztályközösség a pedagógusokkal és a szülőkkel közösen választ. Ilyen lehet például a Szórakoztató matematika vagy az alapvető konyhai ismeretek elsajátitása stb.

A délutáni foglalkozások keretébe tartozik az Önállóság fejlesztése, Játékterápia, Kognitív fejlesztés, Tevékenységterápia és a Szocializáció fejlesztése. Ezek a foglalkozások többnyire 12-13 és 16 óra között zajlanak.A gyerekek háromszor étkeznek az iskolában. Délelőtt kb. 9 órakor reggeliznek, délben egy órakor ebédelnek és a délután folyamán uzsonnát is kapnak.

Általános felső oktatás. V-VIII

Az iskola felsős tagozatán azaz a 5-8 osztályokban is arra törekszünk, hogy a gyerekeket képességeiknek megfelelően fejlesszük. Vannak olyan osztályok, ahol a gyerekek fejlődési szintje, inkább a gyakorlati, kézügyesítő, kézműves foglalkozásokat igényli és erre tevődik nagyobb hangsúly. Más osztályokban, ahol a gyermekek képesek az írás, olvasás, gyakorlati számtani ismeretek elsajátítására, ezekre fektetünk nagyobb hangsúlyt.  A cél a gyermekek önmagukhoz viszonyított maximális fejlődése, fejlesztése, a hosszú távú cél pedig minél önállóbbá és a környezetükhöz a lehető legalkalmazkodóbbá segíteni őket, hogy felnőttként, minél jobban helyt tudjanak állni az életben.

A délelőtti foglalkozások általában 8 és 12-13 óra között zajlanak, 4-5 tanórával. A tanórák többek között: Magyar nyelv, Román nyelv, Matematika, Környezetismeret, Emberi test ismerete, Erkölcsi nevelés, Vallás, Rajz, Ének, Testnevelés, Kézügyesség fejlesztés és a választható tantárgy, amit az osztályközösség a pedagógusokkal és a szülőkkel közösen választ. Ilyen lehet például a Számítógépkezelési ismeretek vagy a Kertészkedés stb.

A délutáni foglalkozások keretébe tartozik az Önállóság fejlesztése, Játékterápia, Kognitív fejlesztés, Tevékenységterápia és a Szocializáció fejlesztése. Ezek a foglalkozások többnyire 12-13 és 16 óra között zajlanak.

A gyerekek háromszor étkeznek az iskolában. Délelőtt kb. 9 órakor reggeliznek, délben egy órakor ebédelnek és a délután folyamán uzsonnát is kapnak.

Gimnáziumi, liceumi oktatás IX.-XI

Iskolánkban középiskolai ( liceumi ) osztályok is működnek, ami egész pontosan IX, X és XI.-es osztályokat jelent.

Egy nap a középiskolás gyerekeknek 8 órájuk van, amely két részből tevődik össze. Délelőtt szakképzett gyógypedagógusok foglalkoztatják a gyerekeket 8 órától 11 óra 40 percig. E korai program magába foglal egy reggelit is, 9 órától kezdődően valamint 10-15 perces szüneteket. A délelőttös gyógypedagógus egyben az osztály osztályfőnöke is. Főbb tantárgyaik az olvasás, irás román és magyar nyelven, matematika, környezetismeret, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitásra, az alkotásra, kézügyességre hisz egy héten 4-5 órában kerül fejleszésre technológiai nevelésük a diákoknak. A délutáni foglalkozás ugyancsak 4 órában valósul meg 11 óra 50 perctől 13 óra 20 percig, amelynek fő célja az önállóságra való nevelés, szocializációs technikák elsajátitása, önismeret fizikai és szellemi szempontból egyaránt, valamint különböző terápiás módszerek által diákjaink kognitiv fejlesztése. Délutáni foglalkozás ugyancsak magába foglal egy étkezést, az ebédet 12 óra 30 perctől. Egy héten 40 órában valósul meg a középiskolai oktatás.

A gyerekek emellett logopédiai , gyógytorna és meloterápiás foglalkozásokban részesülnek minden héten egyénileg és csoportos formában egyaránt. Diákjainknak lehetőségük van arra is, hogy könyvtárunkat látogassák, tanulmányozzák a különféle tematikáju könyveket, valamint informatika termünket tanulás és fejlesztési célzattal igénybe vegyék.

A tantestület közös erővel fog össze minden egyes gyermek maximális fejlődési lehetőségeit biztositani.